Laminatoio MDM 200 lastra-lastra

V380 Hz 50/60 trifase